கேள்விகளும் பதில்களும்

கட்டுரைச் சுட்டு

வெளிநாட்டு விடுமுறை

நிதமும் கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

வெளிநாடுகளுக்குச் செல்வதற்காக விடுமுறை பெற்றுச் செல்வது எவ்வாறு?
வெளிநாட்டு விடுமுறை அனுமதித்தல்:

 1.  உரிய நிறுவனத்தின் தலைவரினதும் இ அமைச்சின் செயலாளரினதும் விதந்துரையூடன் விடுமுறைக்கான விண்ணப்பம் பெற்றுக் கொள்ளல்.
 2. வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாவூக்காக பிரதான செயலாளரின் விதந்துரைக்காக முன்வைத்தல்.
 3. வெளிநாட்டு சுற்றுலாவூக்காக பிரதான செயலாளரின் விதந்துரை கிடைத்ததன் பின்னர் ஆளுனரினால் வெளிநாட்டுக்குச் செல்வதற்காக விடுமுறை அனுமதித்தல்.
 4. வெளிநாட்டு ஆய்வூ (கல்வி) பிரயாணம் முடிந்ததன் பின்னர் மாதமொன்றுக்குள் அது பற்றிய அறிக்கை ஒன்றை முன்வைத்தல்(சமர்பித்தல்).

வெளிநாடு செல்வதற்காக விடுமுறை அனுமதி பெறுவதற்காக முன் வைக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்:

வெளியர் பயிற்சிப் பாடநெறி ஒன்றுக்கு பிரசன்னமாவதற்காக:

 • வெளிய+ர்ப் பயிற்சிப் பாடநெறிக்கு அழைக்கப்பட்ட கடிதம்.
 •  வெளிய+ர் பயிற்சிப் பாடநெறி ஒன்றுக்கு பிரசன்னமாவதற்காக:
 • வெளிய+ர்ப் பயிற்சிப் பாடநெறிக்கு அழைக்கப்பட்ட கடிதம்.
 •  பொது 126 படிவத்தின் 03 பிரதிகள்.
 • 16வது அத்தியாயத்தின் பிரதிகள் 03.
 • அரச கருமத்தைச் செய்வதற்கு இணக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் கடிதம்.

மாதமொன்றுக்குக் கூடுதலாக வெளிநாட்டில் இருப்பின்இ நிருவனக் கோவையின் பிரகாரம் ஒப்பந்தம்.

 

 1. (8வது அத்தியாயம்) ஒii பந்தியின் 14.4 இன் படியூம் ஒஎ பந்தியின் 4:12இன் படி  ப+ரண சம்பளத்துடன் (கல்வி) ஆய்வூ விடுமுறை பெறும்  உத்தியோகத்தர்களின் கையொப்பமிட வேண்டிய ஒப்பந்தம்.
 2. (9-வது அத்தியாயம்) ஒii பந்தியின் பிரகாரமும் ஒஎ வது பந்தியின் 5:1 இன் படியூம் சம்பளமற்ற (கல்வி) ஆய்வூ விடுமுறை பெறும் உத்தியோகத்தர் கையொப்பமிட வேண்டிய ஒப்பந்தம்.
 3. (11- அத்தியாயம்) ஒii பந்தியின் 16:5 இன் பிரகாரம் வெளிநாட்டில் கல்வி கற்றலும் தொழில் புரிதலும் ஆகிய இரண்டுமாக சம்பளத்துடனல்லாத விடுமுறை பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் உத்தியோகத்தர் கையொப்பமும் ஒப்பந்தமும்.
 • தகுதிகாண் (நிரந்தரமாக்கப்படாத) காலத்திலுள்ள உத்தியோகத்தர் ஒருவருக்காயின் நிறுவனச் கோவையின் ஒஎ வது பந்தியின் 4:12 இன் பிரகாரம் பிணை (15வது அத்தியாயம்)
 • வெளிநாட்டுப் பிரயாணத்திற்காக செலவினங்களை ஏற்கும் நபர் ஃ நிறுவனம் அல்லது அரசு பற்றிய கடிதம்.

தனிப்பட்ட வெளிய+ர் சுற்றுலாவூக்குப் பிரசன்னமாவதற்கு:

 • பொது 126 படிவத்தின் பிரதிகள் 03.
 • அரச கருமத்திற்காக இணக்கத்தை வெளிப்படுத்துபவரின் கடிதம்.
 • ஒரு மாத காலத்திற்கு மேல் நாட்டிற்கு வெளியே இருப்பதாயின் நிறுவனக் கோவையின் பிரகாரம் ஒப்பந்தம் (10 வது அத்தியாயம்) ஒii பந்தியின் 16:5 இன் பிரகாரம் வெளிநாட்டு சம்பளத்தற்கு ஃ வெளிநாட்டில் தொழில் பெற சம்பளமற்ற வி;டுமுறை பெறும் உத்தியோகத்தர்கள் கையொப்பமிட வேண்டிய ஒப்பந்தம்.

வெளிநாட்டு விடுமுறைகள் அனுமதித்தல் வழிமுறைகள்:
செலவை வெளிநாட்டிற்கான விடுமுறை அனுமதிக்காக  விண்ணப்பம் ஒன்று கிடைத்ததன் பின்னர்இ

 1. மேற்குறித்த ஆவணங்கள் பிழையற்றது என்பதை பரிசீலனை செய்தல் வேண்டும்.
 2. பொது 126 படிவத்தின் வெளிநாடுகளில் விடுமுறைகள் விதந்துரைத்ததல் பிழையின்றி செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை பரிசீலனை செய்தல்.
 3. உரிய உடன்படிக்கைகளைப் பிழையின்றிப் ப+ரணப்படுத்தப்பட்டு உரிய முறையில் கையொப்பமிடப்பட்டுள்ளதா என்பதையூம் பரிசீலனை செய்தல்.
 4. ஓப்பந்தமொன்றுக்கான கையொப்பத்திற்;கு பிணையாக இருக்க வேண்டிய உத்தியோகத்தர்கள்
 5. நாடளாவிய சேவையின் உத்தியோகத்தர்கள் - தென் மாகாண பிரதான செயலாளருடன்
 6. ஏனைய உத்தியோகத்தர்கள் - அமைச்சின் செயலாளருடன்.
 7. அமைச்சின் கீழ் அடங்காத உத்தியோகத்தர்கள் - தென் மாகாண பிரதான செயலாளருடன்.
 8. இவ்விடயங்கள் முழுமையாக உரிய வெளிநாட்டு சுற்றுலாவூக்காக கௌரவ ஆளனர் அவர்களின் அனுமதியைப் பெறுவதற்காக கடிதங்கள் தயாரிப்பததற்கு பிரதான செயலாளரின் அனுமதியைப் பெறல்.
 9.  பிரதான செயலாளரின் அனுமதியைப் பெற்ற பின்னர் கௌரவ ஆளுனர் அவர்களின் அனுமதியைப் பெறுவதற்காக உரிய கடிதங்களை ஆளனரின் செயலாளருக்கு சமர்பித்தல்.
 10. வெளிநாடு செல்வதற்காக கௌரவ ஆளுனர் அவர்களின் அனுமதியைப் பெற்றதன் பின்னர் வெளிநாட்டு விடுமுறை அனுமதிக்கப்பட்டதாக அறிவித்தல்.

பயிற்சி

தென் மாகாண சபையின் பயிற்சி அலுவலகத்தினால் நடாத்தப்படுகின்ற பயிற்சி வேலைத் திட்டங்களுக்காக பிரசன்னமாக முடிவது எப்படி?

தென் மாகாண சபையின் பிரதான செயலாளர் அலுவலகப் பயிற்சி அலகினால் நடாத்தப்படுகின்ற பயிற்சி வேலைத்திட்டம் பற்றிய விபரங்கள் அமைச்சுக்களுக்கும் திணைக்களங்களுக்கும் அறிவிக்கப்படும். அதன் பிரகாரம்; நிறுவனங்களின் உத்தியோகத்தர்களின் பெயர்களைக் குறிப்பிட்டு அனுப்பப்பட்ட பின்னர் பயிற்சி வேலைத் திட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்படுவதுடன்; தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உத்தியோகத்தர்களுக்காக பயிற்சி வேலைத் திட்டங்கள் பற்றி விபரங்கள் அறிவிக்கப்படும்.


இடமாற்றம்

தென் மாகாணத்தினுள் இடமாற்றம் ஒன்று பெறுவது எவ்வாறு?

பிரதான செயலாளர் அலுவலகத்தின் மூலம் வருடாந்தம் இடமாற்றங்கள் பெற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்றது. அதற்காக பொ.நி.சு.நிருப இல: 25ஃ91 இன் பிரகாரம் இடமாற்ற விண்ணப்பப் பத்திரங்கள் ப+ர்த்தி செய்யப்பட்ட 06 பிரதிகளுடன் உரிய திணைக்களத்தின் தலைவரினுhடாக தென் மாகாண பிரதான செயலாளருக்கு அனுப்பப்படுதல் வேண்டும்.

 1.  மாகாணங்களுக்கிடையில் மாற்றம்; ஒன்றுக்காக விண்ணப்பப் பத்திரங்களைப் பெறல்.
 2. தேவைப்படுகின்ற பிரதிகள் உள்ளதா என்பதைப் பரிசீலனை செய்தல்.
 3. நிறுவனத் தலைவரின் விதந்துரையூடன் உள்ளதா என்பதைப் பரிசீலனை செய்தல்.
 4. பிரதான செயலாளரின் விதந்துரையூடன் அரசாங்க சேவைகள் ஆணைக்குழுவிற்கு அனுப்புதல்.
 5. இணக்கப்பாடு கிடைத்ததன் பின்னர் உத்தியோகத்தரை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுத்தல்.

வருடாந்த இடமாற்றங்களுக்காக:

 1. வருடாந்த இடமாற்ற விண்ணப்பங்களைக் கோரல்
 2. சேவைக் கால அடிப்படையில் இடமாற்ற விண்ணப்பங்களை பிரித்தல் (வேறாக்கஞ் செய்தல்)
 3. ஒரு சேவைத் தளத்தில் 05 வருடங்களுக்குக் கூடிய சேவைக் காலம் சேவை புரிந்திருத்தல்.
 4. பதிவூகள் செய்தல்.
 5. மாற்ற சபையை அழைத்தல் (கூட்டுதல்)
 6. இடமாற்றம பெற்றுக் கொடுக்கக் கூடிய உத்தியோகத்தர்களின் பெயர்களைத் தெரிவூ செய்தல்.
 7. இடமாற்றக் கடிதங்களை அனுப்புதல்.
 8. மேன்முறையீடுகள் முன்வைத்தல்.
 9. மேன்முறையீட்டு சபையைக் கூட்டுதல்.
 10. அதற்கான தீi;மானங்களை எடுத்தல்.
 11. மீண்டும் இடமாற்றங்களை நடைமுறைப்படுத்துதல்.

ஓய்வுபெறல்

உத்தியோகத்தர் ஒருவரை ஓய்வூ பெறச் செய்யூம் வழி முறைகளை நடைபெறச் செய்வது எப்படி?

ஓய்வூ பெறச் செய்யப்படும் போது கீழ்க் காணும் செயல்முறைகளைப் பின்பற்றுதல வேண்டும்.

 • ஓய்வூ பெற முன்னர் விண்ணப்பதாரியின் சுயவிபரக் கோவையை அத்திகதி வரை ப+ர்த்தி செய்திருத்தல் வேண்டும்.
 • விண்ணப்பதாரர் ஓய்வூ பெறுவதற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னர் ஓய்வூ பெறுவதற்காக உரிய விருப்பத்தைப் பெறல்.
 • ஓய்வூ பெறச் செய்வதற்காக திணைக்களத் தலைவரின் விதந்துரையைப் பெற்றுக் கொள்ளல்.
 • பிரதான செயலாளர் அவர்களால் ஓய்வூ பெறச் செய்யூம் அனுமதிக்காக முன்வைத்தல்.
 • “ஆ” படிவம் திணைக்களத் தலைவரின் பகுதியைப் ப+ர்த்தி செய்தல்.
 • ஓய்வ+தியப் பணிப்பாளர் அவர்களுக்கு அனுப்புதல்.(ஓய்வ+திய இலக்கத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக)
 • ஓய்வ+தியம் பெறுபவரிடமிருந்து கீழ்க் காணும் ஆவணங்களை (காகிதங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளல்).

1 குடும்பத்தின் விபரங்கள் 
2 பிறப்புச் சாட்சிப் பத்திரம்.
3 விவாகப் பதிவூச் சாட்சிப் பத்திரங்கள்;.
4 புகைப்படங்கள் 
5 வங்கிக் கணக்குகள் பற்றிய விபரங்கள்.
6 மாதிரிக் கையொப்பம்.
7 ஓய்வ+தியத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளும் அலுவலகம் பற்றிய விபரம்.


• பிரதான செயலாளரால் கீழ்க் காணும் அறிக்கைகளைத் தயாரித்தல்.
1 பொது 55 படிவத்தைப் ப+ரணப்படுத்துதல்.
2 பிரதான பத்திரம் (திறைசேரி 79) 
3 திறைசேரி 10
4 ஓய்வ+தியம் 10
5 விண்ணப்ப உறுதி.
6 திறைசேரி 148
7 திறைசேரி 149
• ஓய்வ+திய பணிக் கொடை கொடுப்பனவூ செலுத்துவதற்குரிய நடவடிக்கை எடுத்தல்.
• மேற்கண்ட படிவத்துடன் ஓய்வ+தியம் செலுத்தும் பிரதேச செயலாளர் அலுவலகத்திற்கு கோவை ஒன்று தயாரித்து அனுப்புதல்.