பிரதான செயலாளர்

ஆர்.சீ.த ஸொய்ஸா அவர்கள்

பிரதான செயலகம் - தென் மாகாணம்
தொலைபேசி இல: +94912232343
                பெக்ஸ்: +94912246298 /+94912246299
            ஈ-மெயில்: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


தென் மாகாண சபையின் கடந்த கால பிரதான செயலாளர்கள்:

திரு  பர்ஸி அபேஸிங்க அவர்கள்

1988 - 1989

திரு. ஈபெட் சொல்மன் அவர்கள்

1990 - 1991

திரு எல்பட் ரத்நாயக்க அவர்கள்

1991 - 2002

திரு ரன்ஜித் விக்ரமரத்ன அவர்கள்

2002 - 2006

திரு. எச்.டப். விஜேரத்ன அவர்கள்

2006

திரு. ஏ. ஸமரஸிங்க அவர்கள்

2006 - 2009

திரு.எம்.பீ. திஸாநாயக்க அவர்கள்

2009

திரு. டப். வீரகோன் வர்கள் (Act.)

2010

திரு.எம்.ஸீ. திஸாநாயக்க அவர்கள்

2010 – 2012

திரு . ஆர்.எம்.டீ.பீ. மீகஸ்முல்ல அவர்கள்

2012 - 2013

திருமதி . கே.கே. அத்துகோரள அவர்கள்

2013 – 2015