ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ගැලරිය

2019.01.01

වර්ෂ අවසාන විවිධ ප්‍රසංගය - 2018

පිරිත් පිංකම 

සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද 2018 ට පසු 

නායකත්ව පුහුණුව - කුඩාඔය 

2017.01.01

මයුරපුර නිවාඩු නිකේතනය විවෘත කිරීම

වර්ෂ අවසාන විවිධ ප්‍රසංගය - 2017