ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

නිතර අසන පැන

ලිපි ලැයිස්තුව

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

දකුණු පළාත තුළ ස්ථාන මාරුවිමක් ලබාගන්නේ කේසේද?

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය මඟින්වාර්ෂිකව ස්ථාන මාරුවිම් ලබාදීම සිදුකෙරේ. ඒ සඳහා රා.ප.ච.ලේ. 25/91 අනුව ස්ථාන මාරු අයදුම් පත පිටපත් 06 කින් සම්පූර්ණ කර අදාළ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා මගින් දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 1. අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරුවීමක් සදහා අයදුම්පත් ලැබීම.
 2. අවශ්‍ය පිටපත් ගණන තිබේදැයි පරීක්ෂා කිරීම.
 3. ආයතන ප්‍රධානින්ගේ නිර්දේශයන් සහිතව තිබේදැයි පරීක්ෂා කිරීම.
 4. ප්‍රධාන ලේකම්ගේ නිර්දේශය සහිතව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත යැවීම.
 5. එකඟතාවය ලැබුණු පසු නිලධාරියා මුදා හැරීමට කටයුතු කිරීම.
 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සඳහා
 1. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් කැඳවීම්.
 2. සේවා කාලය අනුව ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් වෙන් කිරීම.
 3. එකම‍ සේවා ස්ථානයක අවු: 05 ට වැඩි සේවා කාලයක් සේවයේ යෙදී සිටීම.
 4. ලේඛනගත කිරීම.
 5. මාරු මණ්ඩල කැඳවීම.
 6. ස්ථාන මාරුව්ම් ලබා දීමට සුදුසු නිලධාරින් නම් කිරීම.
 7. ස්ථාන මාරුවීම් ලිපි යැවීම.
 8. අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම.
 9. අභියාචනා මණ්ඩලයක් කැඳවීම.
 10. ඒ සදහා තීරණ ගැනීම.
 11. නැවත ස්ථාන මාරුවීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු

දීපව්‍යප්ත සේවය හැර අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රෙල්ඛ අංක 25/91 අනුව සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රය

  සැළකිලිමත් විය යුතු කරුණු

 අදාළඉල්ලීම අමාත්‍යාංශ/ දෙපාර්තමේන්තු ලේකම් විසින් නිර්දේශ කර තිබීම.( නිලධාරිනිය/නිලධාරියා සම්බන්ධයෙන් විනය කටයුතු නොමැති බව, සේවය ස්ථීර ද යන වග, ජේෂ්ඨතාවය සම්බන්ධ එකඟතා ලිපි ද අවශ්‍යය)

නිර්දේශ කිරීමේ දී අනුප්‍රාප්තිකයෙකු රහිතව ද, සහිතව ද යන්න කෙරෙහි අවධානය යොමුකළ යුතුය.

 අයදුම්පත්‍රය මෙතනින් බාගත කරගන්න


විදේශ නිවාඩු  

විදේශ ගත විමි සඳහා නිවාඩු ලබා ගන්නේ කසේද?
විදේශ නිවාඩු අනුමත කිරීම

 1. අදාළ ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ නිර්දේශය සහිතව නිවාඩු ඉල්ලුම්පත් ලැබීම.
 2. විදේශ සංචාරය සඳහා ප්‍රධාන ලේකම්තුමාගේ නිර්දේඔයට යොමු කිරීම.
 3. විදේශ සංචාරය සඳහා ප්‍රධාන ලේකම්තුමාගේ නිර්දේඔය ලද පසු ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය විසින් විදේශ නිවාඩු අනුමත කිරීම.
 4. විදේශ අධ්‍යයන චාරිකාව අවසන්වූ පසු මසක් ඇතුළත ඒ සම්බන්ධව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම.

 

විදේශ නිවාඩු අනුමත කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි

වි‍දේශ පුහුණු පාඨමාලාවකට සහභාගීවීම සඳහා
 • විදේශ පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා කැඳවීමේ ලිපිය
 • පොදු 126 ආකෘතිය පිටපත් 03
 • 16 වන පරිශිෂ්ඨය පිටපත් 03
 • රාජකාරී ආවරණයට එකඟතාවය පලකිරීමේ ලිපිය
 • මසකට වැඩි කාලයක් විදේශගතව සිටීනම් ආයතන සංග්‍රහය පරිදි ගිවිසුම 
 1. ( 8 වන පරිශිෂ්ටය) XII පරිච්ඡේදයේ14.4 පරිදි හා XV පරිච්‍ඡේදයේ 4:12 පරිදි සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධ්‍යයන නිවාඩු ලබන නිලධාරීන් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුම්
 2. ( 9 වන පරිශිෂ්ටය) XII පරිච්ඡේදයේ16:5 පරිදි හා XV පරිච්‍ඡේදයේ 5:1 පරිදි වැටුප් රහිත අධ්‍යයන නිවාඩු ලබන නිලධාරීන් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුම්
 3. ( 11 වන පරිශිෂ්ටය) XII පරිච්ඡේදයේ16:5 පරිදි පිටරට අධ්‍යාපන හා රැකියා යන ද්විත්ව අරමුණ සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදෙන නිලධාරීන් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුම
 • පරිවාස කාලයේ සිටින නිලධාරියෙකු නම් ආයතන සංග්‍රහයේ XV පරිච්‍ඡේදයේ 4:12 පරිදි බැඳුම්කරය (15 වන පරිශිෂ්ටය)
 • විදේශ වාරිකාව සඳහා වියදම් දරන පුද්ගලයා / ආයතනය හෝ රජය පිළිබඳ ලිපිය.

පෞද්ගලික විදේශ සංචාරයකට සහභාගීවීම සඳහා

 • පොදු 126 ආකෘතිය පිටපත් 03
 • රාජකාරී ආවරණයට එකඟතාවය පලකිරීමේ ලිපිය
 • මසකට වැඩි කාලයක් විදේශගතව සිටීනම් ආයතන සංග්‍රහය පරිදි ගිවිසුම


( 10 වන පරිශිෂ්ටය) XII පරිච්ඡේදයේ16:5 පරිදි එතෙර වේතනික කාර්ය පැවරුමක් සඳහා/ එතෙර රැකියවක් භාරගැනීම සඳහ වැටුප් රහිත නිවාඩු දෙනු ලබන නිලධාරීන් අත්සන් කළ යුතු නිවාඩු ලබන නිලධාරීන් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුම

විදේශ නිවාඩු අනුමත කිරී‍මේ ක්‍රියාවලිය

විදේශ නිවාඩු අනුමත කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් ලද පසු,

 • ඉහත සඳහන් ලියකියවිලි නිවරදිව තිබේදැයි පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය.
 • පොදු 126 ආකෘතියේ විදේශ නිවාඩු නිර්දේශ කිරීම නිවාරදිව සිදුව තිබේදැයි පරීක්ෂා කර බැලීම.
 • අදළ ගිවිසුම් නිවරදිව සම්පූර්ණ කර නිසි පරිදි අත්සන් කර තිබේද යන්න පරීක්ෂා කර බැලීම.

ගිවිසුමකට අත්සනට බැඳිය යුතු නිලධාරීන්

 • දීප ව්‍යාප්ත සේවයේ නිලධාරීන් - දකුණු  පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම් සමඟ
 • අනෙකුත් නිලධාරීන් - අමාත්‍යාංශ ලේක්ම් සමඟ
 • අමාත්‍යාංශ යටතට නොගැනෙන නිලධාරීන් - දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම් සමඟ 
 • මෙම කරුණු සම්පූර්ණනම් ‍අදාළ විදේශ සංචාරය සඳහා ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අනුමතිය ලබා ගැනීම සඳහා ලිපි සැකසීමට ප්‍රධාන ලේකම්වරයාගේ අනුමතිය ලබා ගැනීම.
 • ප්‍රධාන ලේකම්වරයාගේ අනුමතිය ලද පසු ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා අදාළ ලිපි ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්වරයා වෙත යොමු කිරීම
 • විදේශගත වීම සඳහා ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අනුමතිය ලද පසු විදේශ නිවාඩු අනුමත කළ බව දැන්වීම.

 

සැළකිලිමත් විය යුතු කරුණු

 ·  විධිමත් පරිදි අමාත්‍යාංශ ලේකම් නිර්දේශ ලබා ගැනීම.

·   ශිෂ්‍යත්වය හෝ පුහුණුව නියමිත පරිදි ලැබී ඇත් ද යන්න.

·   කාල සීමාව නිවැරදිව සටහන්ව ඇත් ද යන්න.

·  තහවුරු කිරීමේ ලේඛන නිසි පරිදි ඇත් ද යන්න

·  ඇමුණුම් නිසි පරිදි ඇත් ද යන්න

 අයදුම්පත්‍රය මෙතනින් බාගත කරගන්න


දේශීය පුහුණු 

දකුණු පළාත් සභා පුහුණු ඒකකය විසින් පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහභාගි විය හැක්කේ කෙසේද?
දකුණු  පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ පුහුණු අංශය මඟින් පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන පිළිබද විස්තර අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු වලට දන්වනු ලැබේ. ඒ අනුව අදාල ආයතන වෙතින් නිළධාරින් නම් කර එවු පසු පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කරනු ලබන අතර තෝරා ගන්නා නිළධාරින් සඳහා පුහුණු වැඩ සටහන පිළිබඳ විස්තර දන්වා යවනු ලැබේ.


විශ්‍රාම ගැන්වීම් 

නිලධාරියෙකු විශ්‍රාම ගැන්වීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්නේ කෙසේද ?

විශ්‍රාම ගැන්වීමේදි පහත සඳහන් ක්‍රියා මාර්ග අනුගමනය කිරීම කළ යුතුය :

 • විශ්‍රාම යාමට පෙර අයදුම්කරුගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනුව යාවත්කාලීන කළ යුතුය.
 • අයදුම්කරු විශ්‍රාම යාමට මාස 06 කට පෙර විශ්‍රාම යාම සඳහා අදාළ මනාප ප්‍රකාශය ලබා ගැනීම
 •  විශ්‍රාම ගැන්වීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය ලබා ගැනීම
 • ප්‍රධාන ලේකම්වරයා විසින් විශ්‍රාම ගැන්වීම අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම.
 • “ආ” ආකෘතිය දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ කොටස සම්පූර්ණ කිරීම
 • විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ වෙත යොමු කිරිම - විශ්‍රාම වැටුප් අංකය ලබා ගැනීම සඳහා
 • විශ්‍රාමිකයාගෙන් පහත සඳහන් ලියවිලි ලබා ගැනීම
  1. පවුලේ විස්තර
  2. උප්පැන්න සහතිකය
  3. විවාහ සහතිකය
  4. ඡායාරූප
  5. බැංකු ගිණුම් පිළිබඳ විස්තර
  6. ආදර්ශ අත්සන
  7. විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගන්නා කාර්යාලය පිළිබඳ විස්තර
 • ප්‍රධාන ලේකම් විසින් පහත වාර්තා සකස් කිරීම
  1. පොදු 55 ආකෘතිය සම්පූර්ණ කිරීම
  2. ප්‍රධාන පත්‍රය (භාණ්ඩාගාර 79)
  3. භාණ්ඩාගාර 10
  4. විශ්‍රාම වැටුප් 10
  5. නොඉල්ලුම් සහතිකය
  6. භාණ්ඩාගාර 148
  7. භාණ්ඩාගාර 149
 • විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂිකය ගෙවීමට කටයුතු කිරිම
 • ඉහත ආකෘති සමග විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගොනුවක් සකස් කර යැවීම.

නව තනතුරු ඇති කර ගැනීම සඳහා  

නව තනතුරු අනුමත කර ගැනීමට අවශ්‍ය ආයතන/දෙපාර්තමේන්තු වල අදාළ ඉල්ලීම සහිත මු.රෙ.71 ආකෘතිය සහ අදාළ සාධාරණීකරණ වාර්තාව පිටපත් 4 කින් ආයතන/දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය සහ අදාළ අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ නිර්දේශය සමඟ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය වෙත යොමු කිරීම.

 


සේවා මුදා හැරීම්  

කළමනාකරණ, සංවර්ධන නිලධාරී සේවයෙන් මුදා හැරීම, ඉල්ලා අස්වීම හා අනෙකුත් සේවා මුදා හැරීම්

අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

1. අදාළ නිලධාරියාගේ සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීම අයදුම් කරන ලිපිය.

2. ආයතන ප්‍රධානියා විසින් අදාළ නිලධාරියාගේ සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීම නිර්දේශිත ලිපිය.

3. අදාල නිලධාරියාගේ සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීම අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් නිර්දේශිත ලිපිය.

4. නව පත්වීම් ලිපිය ඇති නම් එහි පිටපතක්.

5.  අදාළ සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ දී නිලධාරියා ණය මුදල් ලබා නොගෙන ඇති බව හා අදාළ ඉල්ලීම ලත් මසකට කලින් කර නොමැති නම් අවසන් වැටුප අයකර ගත්බව සඳහන් ලිපිය.

6. භාරයේ ඇති බඩු බාහිර ආදිය නිසි පරිදි භාර දී ඇති බව තහවුරු කිරීමේ ලිපිය.

 අදාළ නිලධාරියා සේවයෙන් ඉවත් වීම සඳහා මසකට පෙර අදාළ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එසේ නොවන ඉල්ලීම් තුලින් මසක වැටුප නැවත රජයට ලබා දිය යුතුය.