ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

නිතර අසන පැන - සේවා මුදා හැරීම්

ලිපි ලැයිස්තුව

සේවා මුදා හැරීම්  

කළමනාකරණ, සංවර්ධන නිලධාරී සේවයෙන් මුදා හැරීම, ඉල්ලා අස්වීම හා අනෙකුත් සේවා මුදා හැරීම්

අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

1. අදාළ නිලධාරියාගේ සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීම අයදුම් කරන ලිපිය.

2. ආයතන ප්‍රධානියා විසින් අදාළ නිලධාරියාගේ සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීම නිර්දේශිත ලිපිය.

3. අදාල නිලධාරියාගේ සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීම අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් නිර්දේශිත ලිපිය.

4. නව පත්වීම් ලිපිය ඇති නම් එහි පිටපතක්.

5.  අදාළ සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ දී නිලධාරියා ණය මුදල් ලබා නොගෙන ඇති බව හා අදාළ ඉල්ලීම ලත් මසකට කලින් කර නොමැති නම් අවසන් වැටුප අයකර ගත්බව සඳහන් ලිපිය.

6. භාරයේ ඇති බඩු බාහිර ආදිය නිසි පරිදි භාර දී ඇති බව තහවුරු කිරීමේ ලිපිය.

 අදාළ නිලධාරියා සේවයෙන් ඉවත් වීම සඳහා මසකට පෙර අදාළ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එසේ නොවන ඉල්ලීම් තුලින් මසක වැටුප නැවත රජයට ලබා දිය යුතුය.