ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

නිතර අසන පැන - නව තනතුරු ඇති කර ගැනීම සඳහා

ලිපි ලැයිස්තුව

නව තනතුරු ඇති කර ගැනීම සඳහා  

නව තනතුරු අනුමත කර ගැනීමට අවශ්‍ය ආයතන/දෙපාර්තමේන්තු වල අදාළ ඉල්ලීම සහිත මු.රෙ.71 ආකෘතිය සහ අදාළ සාධාරණීකරණ වාර්තාව පිටපත් 4 කින් ආයතන/දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය සහ අදාළ අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ නිර්දේශය සමඟ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය වෙත යොමු කිරීම.