ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

නිතර අසන පැන - විශ්‍රාම ගැන්වීම්

ලිපි ලැයිස්තුව

විශ්‍රාම ගැන්වීම් 

නිලධාරියෙකු විශ්‍රාම ගැන්වීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්නේ කෙසේද ?

විශ්‍රාම ගැන්වීමේදි පහත සඳහන් ක්‍රියා මාර්ග අනුගමනය කිරීම කළ යුතුය :

 • විශ්‍රාම යාමට පෙර අයදුම්කරුගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනුව යාවත්කාලීන කළ යුතුය.
 • අයදුම්කරු විශ්‍රාම යාමට මාස 06 කට පෙර විශ්‍රාම යාම සඳහා අදාළ මනාප ප්‍රකාශය ලබා ගැනීම
 •  විශ්‍රාම ගැන්වීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය ලබා ගැනීම
 • ප්‍රධාන ලේකම්වරයා විසින් විශ්‍රාම ගැන්වීම අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම.
 • “ආ” ආකෘතිය දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ කොටස සම්පූර්ණ කිරීම
 • විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ වෙත යොමු කිරිම - විශ්‍රාම වැටුප් අංකය ලබා ගැනීම සඳහා
 • විශ්‍රාමිකයාගෙන් පහත සඳහන් ලියවිලි ලබා ගැනීම
  1. පවුලේ විස්තර
  2. උප්පැන්න සහතිකය
  3. විවාහ සහතිකය
  4. ඡායාරූප
  5. බැංකු ගිණුම් පිළිබඳ විස්තර
  6. ආදර්ශ අත්සන
  7. විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගන්නා කාර්යාලය පිළිබඳ විස්තර
 • ප්‍රධාන ලේකම් විසින් පහත වාර්තා සකස් කිරීම
  1. පොදු 55 ආකෘතිය සම්පූර්ණ කිරීම
  2. ප්‍රධාන පත්‍රය (භාණ්ඩාගාර 79)
  3. භාණ්ඩාගාර 10
  4. විශ්‍රාම වැටුප් 10
  5. නොඉල්ලුම් සහතිකය
  6. භාණ්ඩාගාර 148
  7. භාණ්ඩාගාර 149
 • විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂිකය ගෙවීමට කටයුතු කිරිම
 • ඉහත ආකෘති සමග විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගොනුවක් සකස් කර යැවීම.