ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

නිතර අසන පැන - දේශීය පුහුණු

ලිපි ලැයිස්තුව

දේශීය පුහුණු 

දකුණු පළාත් සභා පුහුණු ඒකකය විසින් පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහභාගි විය හැක්කේ කෙසේද?
දකුණු  පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ පුහුණු අංශය මඟින් පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන පිළිබද විස්තර අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු වලට දන්වනු ලැබේ. ඒ අනුව අදාල ආයතන වෙතින් නිළධාරින් නම් කර එවු පසු පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කරනු ලබන අතර තෝරා ගන්නා නිළධාරින් සඳහා පුහුණු වැඩ සටහන පිළිබඳ විස්තර දන්වා යවනු ලැබේ.