ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

නිතර අසන පැන - විදේශ නිවාඩු

ලිපි ලැයිස්තුව

විදේශ නිවාඩු  

විදේශ ගත විමි සඳහා නිවාඩු ලබා ගන්නේ කසේද?
විදේශ නිවාඩු අනුමත කිරීම

 1. අදාළ ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ නිර්දේශය සහිතව නිවාඩු ඉල්ලුම්පත් ලැබීම.
 2. විදේශ සංචාරය සඳහා ප්‍රධාන ලේකම්තුමාගේ නිර්දේඔයට යොමු කිරීම.
 3. විදේශ සංචාරය සඳහා ප්‍රධාන ලේකම්තුමාගේ නිර්දේඔය ලද පසු ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය විසින් විදේශ නිවාඩු අනුමත කිරීම.
 4. විදේශ අධ්‍යයන චාරිකාව අවසන්වූ පසු මසක් ඇතුළත ඒ සම්බන්ධව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම.

 

විදේශ නිවාඩු අනුමත කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි

වි‍දේශ පුහුණු පාඨමාලාවකට සහභාගීවීම සඳහා
 • විදේශ පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා කැඳවීමේ ලිපිය
 • පොදු 126 ආකෘතිය පිටපත් 03
 • 16 වන පරිශිෂ්ඨය පිටපත් 03
 • රාජකාරී ආවරණයට එකඟතාවය පලකිරීමේ ලිපිය
 • මසකට වැඩි කාලයක් විදේශගතව සිටීනම් ආයතන සංග්‍රහය පරිදි ගිවිසුම 
 1. ( 8 වන පරිශිෂ්ටය) XII පරිච්ඡේදයේ14.4 පරිදි හා XV පරිච්‍ඡේදයේ 4:12 පරිදි සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධ්‍යයන නිවාඩු ලබන නිලධාරීන් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුම්
 2. ( 9 වන පරිශිෂ්ටය) XII පරිච්ඡේදයේ16:5 පරිදි හා XV පරිච්‍ඡේදයේ 5:1 පරිදි වැටුප් රහිත අධ්‍යයන නිවාඩු ලබන නිලධාරීන් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුම්
 3. ( 11 වන පරිශිෂ්ටය) XII පරිච්ඡේදයේ16:5 පරිදි පිටරට අධ්‍යාපන හා රැකියා යන ද්විත්ව අරමුණ සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදෙන නිලධාරීන් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුම
 • පරිවාස කාලයේ සිටින නිලධාරියෙකු නම් ආයතන සංග්‍රහයේ XV පරිච්‍ඡේදයේ 4:12 පරිදි බැඳුම්කරය (15 වන පරිශිෂ්ටය)
 • විදේශ වාරිකාව සඳහා වියදම් දරන පුද්ගලයා / ආයතනය හෝ රජය පිළිබඳ ලිපිය.

පෞද්ගලික විදේශ සංචාරයකට සහභාගීවීම සඳහා

 • පොදු 126 ආකෘතිය පිටපත් 03
 • රාජකාරී ආවරණයට එකඟතාවය පලකිරීමේ ලිපිය
 • මසකට වැඩි කාලයක් විදේශගතව සිටීනම් ආයතන සංග්‍රහය පරිදි ගිවිසුම


( 10 වන පරිශිෂ්ටය) XII පරිච්ඡේදයේ16:5 පරිදි එතෙර වේතනික කාර්ය පැවරුමක් සඳහා/ එතෙර රැකියවක් භාරගැනීම සඳහ වැටුප් රහිත නිවාඩු දෙනු ලබන නිලධාරීන් අත්සන් කළ යුතු නිවාඩු ලබන නිලධාරීන් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුම

විදේශ නිවාඩු අනුමත කිරී‍මේ ක්‍රියාවලිය

විදේශ නිවාඩු අනුමත කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් ලද පසු,

 • ඉහත සඳහන් ලියකියවිලි නිවරදිව තිබේදැයි පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය.
 • පොදු 126 ආකෘතියේ විදේශ නිවාඩු නිර්දේශ කිරීම නිවාරදිව සිදුව තිබේදැයි පරීක්ෂා කර බැලීම.
 • අදළ ගිවිසුම් නිවරදිව සම්පූර්ණ කර නිසි පරිදි අත්සන් කර තිබේද යන්න පරීක්ෂා කර බැලීම.

ගිවිසුමකට අත්සනට බැඳිය යුතු නිලධාරීන්

 • දීප ව්‍යාප්ත සේවයේ නිලධාරීන් - දකුණු  පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම් සමඟ
 • අනෙකුත් නිලධාරීන් - අමාත්‍යාංශ ලේක්ම් සමඟ
 • අමාත්‍යාංශ යටතට නොගැනෙන නිලධාරීන් - දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම් සමඟ 
 • මෙම කරුණු සම්පූර්ණනම් ‍අදාළ විදේශ සංචාරය සඳහා ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අනුමතිය ලබා ගැනීම සඳහා ලිපි සැකසීමට ප්‍රධාන ලේකම්වරයාගේ අනුමතිය ලබා ගැනීම.
 • ප්‍රධාන ලේකම්වරයාගේ අනුමතිය ලද පසු ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා අදාළ ලිපි ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්වරයා වෙත යොමු කිරීම
 • විදේශගත වීම සඳහා ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අනුමතිය ලද පසු විදේශ නිවාඩු අනුමත කළ බව දැන්වීම.

 

සැළකිලිමත් විය යුතු කරුණු

 ·  විධිමත් පරිදි අමාත්‍යාංශ ලේකම් නිර්දේශ ලබා ගැනීම.

·   ශිෂ්‍යත්වය හෝ පුහුණුව නියමිත පරිදි ලැබී ඇත් ද යන්න.

·   කාල සීමාව නිවැරදිව සටහන්ව ඇත් ද යන්න.

·  තහවුරු කිරීමේ ලේඛන නිසි පරිදි ඇත් ද යන්න

·  ඇමුණුම් නිසි පරිදි ඇත් ද යන්න

 අයදුම්පත්‍රය මෙතනින් බාගත කරගන්න