ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

නිතර අසන පැන - අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු

ලිපි ලැයිස්තුව

අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු

දීපව්‍යප්ත සේවය හැර අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රෙල්ඛ අංක 25/91 අනුව සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රය

  සැළකිලිමත් විය යුතු කරුණු

 අදාළඉල්ලීම අමාත්‍යාංශ/ දෙපාර්තමේන්තු ලේකම් විසින් නිර්දේශ කර තිබීම.( නිලධාරිනිය/නිලධාරියා සම්බන්ධයෙන් විනය කටයුතු නොමැති බව, සේවය ස්ථීර ද යන වග, ජේෂ්ඨතාවය සම්බන්ධ එකඟතා ලිපි ද අවශ්‍යය)

නිර්දේශ කිරීමේ දී අනුප්‍රාප්තිකයෙකු රහිතව ද, සහිතව ද යන්න කෙරෙහි අවධානය යොමුකළ යුතුය.

 අයදුම්පත්‍රය මෙතනින් බාගත කරගන්න