ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

නිතර අසන පැන

ලිපි ලැයිස්තුව

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

දකුණු පළාත තුළ ස්ථාන මාරුවිමක් ලබාගන්නේ කේසේද?

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය මඟින්වාර්ෂිකව ස්ථාන මාරුවිම් ලබාදීම සිදුකෙරේ. ඒ සඳහා රා.ප.ච.ලේ. 25/91 අනුව ස්ථාන මාරු අයදුම් පත පිටපත් 06 කින් සම්පූර්ණ කර අදාළ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා මගින් දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 1. අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරුවීමක් සදහා අයදුම්පත් ලැබීම.
 2. අවශ්‍ය පිටපත් ගණන තිබේදැයි පරීක්ෂා කිරීම.
 3. ආයතන ප්‍රධානින්ගේ නිර්දේශයන් සහිතව තිබේදැයි පරීක්ෂා කිරීම.
 4. ප්‍රධාන ලේකම්ගේ නිර්දේශය සහිතව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත යැවීම.
 5. එකඟතාවය ලැබුණු පසු නිලධාරියා මුදා හැරීමට කටයුතු කිරීම.
 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සඳහා
 1. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් කැඳවීම්.
 2. සේවා කාලය අනුව ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් වෙන් කිරීම.
 3. එකම‍ සේවා ස්ථානයක අවු: 05 ට වැඩි සේවා කාලයක් සේවයේ යෙදී සිටීම.
 4. ලේඛනගත කිරීම.
 5. මාරු මණ්ඩල කැඳවීම.
 6. ස්ථාන මාරුව්ම් ලබා දීමට සුදුසු නිලධාරින් නම් කිරීම.
 7. ස්ථාන මාරුවීම් ලිපි යැවීම.
 8. අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම.
 9. අභියාචනා මණ්ඩලයක් කැඳවීම.
 10. ඒ සදහා තීරණ ගැනීම.
 11. නැවත ස්ථාන මාරුවීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම.