ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

බාගත කිරීම් - පොදු ආකෘති පත්‍ර

ලිපි ලැයිස්තුව