ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

දකුණු පළාත් සභාව මගින් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදන