ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

පිරිස් අංශය

ලිපි ලැයිස්තුව

 

පිරිස් අංශ‍යේ කාර්යභාරයන්

 • දකුණු පළාත් සභාව තුළ පවත්නා සියලුම තනතුරු පුරප්පාඩු ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්ගේ අනුමැතියට යොමු කිරීම.
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර,සංවර්ධන නිලධාරී,තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර,කාර්යාල සේවක සේවය,අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී හා ගරු පළාත් සභා අමාත්‍යවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල යන තනතුරුවලට බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීම.
 • ප්‍රධාන ලේකම් පත්වීම් බලධරයා වන සියලුම තනතුරුවල බඳවා ගැනීම් හා උසස් කිරීම් පරිපාටි සකස් කිරීම හා අනෙකුත් පළාත් සභා අමාත්‍යාංශවල බඳවා ගැනීම් හා උසස් කිරීම් පරිපාටි ජාතික වැටුප් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතියට යොමු කිරීම හා අනුමැතිය ලද පසුව ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්ගේ අනුමැතියට යොමු කිරීම.
 • ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය,ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය යනාදී සියලුම දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අදාළ අනුයුක්ත කිරීම්,වැඩ බැලීමට පත් කිරීම්,අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම්,පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් මුදා හැරීම් යනාදිය සිදු කිරීම.
 • ප්‍රධාන ලේකම් පත්වීම් බලධරයා වන සියළුම සේවාවන්වල නිලධාරීන්ගේ විනය කටයුතු සිදු කිරීම.
 • ප්‍රධාන ලේකම් පත්වීම් බලධරයා වන නිලධාරීන් පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් මුදා හැරීම් හා ඉල්ලා අස්වීම් සිදු කිරීම.
 • පළාත තුළ නව තනතුරු ඇති කිරීම හා අනුමත තනතුරුවල සංශෝධන සිදු කිරීම.
 • රාජකාරී විදේශ නිවාඩු ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්ගේ අනුමැතියට යමු කිරීම.
 • දේශීය හා විදේශීය පුහුණු සම්බන්ධව පළාත් සභාවේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම.(අදාළ පුහුණු පිලිබඳ තොරතුරු මෙම  වෙබ් අඩවිය තුළ පළ කරනු ලැබේ).
 • අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු,පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණ කිරීම් හා පරිගණක ප්‍රායෝගික පුහුණු සම්බන්ධ කටයුතු සිදු කිරීම.

 

 සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස්)

සදිශානි යද්දෙහිගේ මහත්මිය

දු.ක.: +94-91-2247719

 

 

 


 01.අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු සිදු කිරීමේදී අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන 

 • සම්පුර්ණ කරන ලද රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 25/91 ප්‍රකාර අයදුම්පත්‍ර 04ක්
 • ස්ථාන මාරු අපේක්ෂිත නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම් ලිපිය 
 • ස්ථාන මාරු නිලධාරියා පිළිබඳව විගණන විමසුම් හෝ විනය පරීක්ෂණ පවතීද යන්න පිලිබඳ ව ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශ සහිත ලිපිය
 • නිලධාරියා ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනයේ අගට තැබීමට එකඟ වන බව සඳහන් ලිපිය 
 • ස්ථාන මාරු වීමට අපේක්ෂිත පළාතේ ඕනෑ
 • ම ප්‍රදේශයක සේවය කිරීමට එකඟ වන බව සඳහන් ලිපිය 
 • සේවය ස්ථිර කිරීමේ ලිපියේ සහතික කළ පිටපත
 • සේවය ස්ථිර කර නොමැති නම් පත්වීම් ලිපියේ පිටපතක් හා විභාග කොමසාරිස් සනාථ කරන ලද විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛනවල සහතික කරන ලද පිටපත
 • ස්ථිර පදිංචිය වෙනස් වීම මත ස්ථාන මාරු වන්නේ නම් ස්ථිර පදිංචිය සනාථ කරනු ලබන ග්‍රාම නිලධාරි සහතිකය
 • ස්ථාන මාරුවීම අපේක්ෂා කරන්නේ විවාහ වීම මත නම් විවාහ සහතිකයේ සහතික කළ පිටපතක

 

02.රාජකාරි විදේශ නිවාඩු අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේඛන

 • පොදු 126 ආකෘති පත්‍රය 
 • 08,15 හා 16 පරිශිෂ්ඨ 
 • පත්වීම් ස්ථිර කිරීමේ ලිපිය
 • අදාළ පාඨමාලාවට තෝරා ගැනීම සඳහන් ලිපිය 
 • වැඩ ආවරණය සඳහා වූ ලිපි 
 • විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ පිටපත
 • වීසා බලපත්‍ර පිටපත 
 • ගුවන් ගමන් විස්තරය යන ලිපි පිටපත් 04 බැගින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 

03.නව තනතුරු ඇති කිරීම

 • කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක 03/2014 පරිදි සකස් කළ අයදුම් පත්‍ර පිටපත් 04
 • තනතුරු ඇති කිරීමට අදාළ සාධාරණීකරණ වාර්තා පිටපත් 04 බැගින්

 

04.බඳවා ගැනීම් පරිපාටි අනුමැතියට යොමු කිරීම

 • අදාළ පරිපාටියේ හෝ සංශෝධිත පරිපාටියේ පිටපත් 04 බැගින්