ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

පිරිස් අංශය - ප්‍රමුඛ සේවා

ලිපි ලැයිස්තුව

 01.අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු සිදු කිරීමේදී අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන 

 • සම්පුර්ණ කරන ලද රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 25/91 ප්‍රකාර අයදුම්පත්‍ර 04ක්
 • ස්ථාන මාරු අපේක්ෂිත නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම් ලිපිය 
 • ස්ථාන මාරු නිලධාරියා පිළිබඳව විගණන විමසුම් හෝ විනය පරීක්ෂණ පවතීද යන්න පිලිබඳ ව ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශ සහිත ලිපිය
 • නිලධාරියා ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනයේ අගට තැබීමට එකඟ වන බව සඳහන් ලිපිය 
 • ස්ථාන මාරු වීමට අපේක්ෂිත පළාතේ ඕනෑ
 • ම ප්‍රදේශයක සේවය කිරීමට එකඟ වන බව සඳහන් ලිපිය 
 • සේවය ස්ථිර කිරීමේ ලිපියේ සහතික කළ පිටපත
 • සේවය ස්ථිර කර නොමැති නම් පත්වීම් ලිපියේ පිටපතක් හා විභාග කොමසාරිස් සනාථ කරන ලද විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛනවල සහතික කරන ලද පිටපත
 • ස්ථිර පදිංචිය වෙනස් වීම මත ස්ථාන මාරු වන්නේ නම් ස්ථිර පදිංචිය සනාථ කරනු ලබන ග්‍රාම නිලධාරි සහතිකය
 • ස්ථාන මාරුවීම අපේක්ෂා කරන්නේ විවාහ වීම මත නම් විවාහ සහතිකයේ සහතික කළ පිටපතක

 

02.රාජකාරි විදේශ නිවාඩු අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේඛන

 • පොදු 126 ආකෘති පත්‍රය 
 • 08,15 හා 16 පරිශිෂ්ඨ 
 • පත්වීම් ස්ථිර කිරීමේ ලිපිය
 • අදාළ පාඨමාලාවට තෝරා ගැනීම සඳහන් ලිපිය 
 • වැඩ ආවරණය සඳහා වූ ලිපි 
 • විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ පිටපත
 • වීසා බලපත්‍ර පිටපත 
 • ගුවන් ගමන් විස්තරය යන ලිපි පිටපත් 04 බැගින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 

03.නව තනතුරු ඇති කිරීම

 • කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක 03/2014 පරිදි සකස් කළ අයදුම් පත්‍ර පිටපත් 04
 • තනතුරු ඇති කිරීමට අදාළ සාධාරණීකරණ වාර්තා පිටපත් 04 බැගින්

 

04.බඳවා ගැනීම් පරිපාටි අනුමැතියට යොමු කිරීම

 • අදාළ පරිපාටියේ හෝ සංශෝධිත පරිපාටියේ පිටපත් 04 බැගින්