ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ගිණුම් හා ගෙවීම් දෙපාර්තමේන්තුව

 
 •  දකුණු පළාත් සභාව තුල පවත්නා සියලුම අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු හා අනිකුත් ආයතන සඳහා අග්‍රිම නිකුත් කිරීම හා පාලනය
 • නිල බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, නිල බැංකු ගිණුම්වලට අදාළ අත්සන් සහතික කර බැංකු වෙත යැවීම
 • ගිණුම් සාරාංශ වාර්තා අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම(ගිණුම් ප්‍රසිද්ධ කිරීම)
 • පළාත් පාලන ආයතන හා දකුණු පළාත් සභාවේ ආයතන අතර නිරවුල් වියයුතු ර.නි.අ. ණය ශේෂ නිරවුල් කිරීම
 • මාසික වියදම් වාර්තා සකස් කර පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය, රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව හා මුදල් කොමිෂන් සභාව වෙත යැවීම
 • විසර්ජන ගිණුම් හා ගිණුම් පියවීමේ චක්‍රලේඛ වාර්ෂිකව අන්තර්ජාලය වෙත මුදා හැරීම
 • පළාත් සභාවේ සියළුම ආදායම් ගිණුම්ගත කිරීම
 • පළාත් අරමුදලේ ගිණුම් වාර්තා පිළියෙළ කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම
 • දකුණු පළාත් සභාව යටතේ ඇති ස්ථාවර වත්කම් කළමනාකරණ සම්බන්ධ කටයුතු
 • පළාත් භාණ්ඩාගාර ගිණුම් වාර්තා ගණන්දීමේ නිලධාරීන් වෙත නිකුත් කිරීම හා පාලන කටයුතු
 • සේප්පුවල අනු යතුරු භාර ගැනීම
 • මහා භාණ්ඩාගාරය හා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය සමඟ කටයුතු කිරීම
 • අග්‍රිම සීමා නියම කිරීම
 • ගිණුම් ඒකාබද්ධ කිරීම
 • විසර්ජන ගිණුම සකස් කර පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කිරීම
 • පළාත් සභා අරමුදල් පරිපාලනය
 • අතිරික්ත මුදල් ආයෝජනය
 • රාජකාරි බැංකු ගිණුම් පාලනය 
 • ආදායමින් ආපසු ගෙවීම
 • ප්‍රධාන ලබාගැනීම

 

එන්.එම්.ඒ.අමරදේව මහතා

අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම් හා ‍ගෙවීම්)

දු.ක. 091-4946972(අධ්‍යක්ෂ)

       091-4944005(ශාඛාව)

ෆැක්ස්:091-2234665