ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

නීති අංශය

කාර්යභාරය

  • කුණු පළාත් සභාව යටතේ පවතින සියඑම අමාත්‍යාංශආයතන හා දෙපාර්තමේන්තුවල පවතින නීතිමය ගැටඑ සම්බන්ධව නීති උපදෙස් ලබාදීම.
  • දකුණු පළාත් සභාව යටතේ පවතින සියඑම අමාත්‍යාංශආයතන හා දෙපාර්තමේන්තුවල පවතින සියඑම නඩු සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ පෙනී සිටීම.
  • දකුණු පළාත් සභාවට අදාල වන්නා වූ ප්‍රඥප්ති සකස් කිරීම හා ඒ සම්බන්ධයෙන් තව දුරටත් නීති උපදෙස් ලබා දීම.
  • නඩු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සහ නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සම්බන්ධීකරණය පවත්වා ගෙන යාම.

 

එම්.එස්.එම්.ඉල්යාස් මහතා 

ප්‍රධාන නිතී නිලධාරී 

දු.ක. +94-91-2244503

ඒ.කේ.රත්ගමගේ

නීති නිලධාරිනී

දු.ක. +94-91-2246903

ඩබ්.ජී.ඩී.එම්.ගුරුගේ

නීති නිලධාරිනී

ඩබ්ලිව්.ජි.බී.එම්.වීරසිංහ

නීති නිලධාරිනී