ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

අරමුණ

ආයතනයේ අවශ්‍යතාවයන් අනුව තොරතුරුතාක්ෂණය මෙවලමක් ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් පරිපාලන කටයුතු වඩා කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී කිරීම.
 
තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ කාර්යභාරය
 •  පරිගණකගත කළ යුතු අංශවල කාර්යභාරයන් සඳහා තොරතුරු පද්ධති සැකසීම, අංශවල ඉල්ලීම් පරිදි නැවත සකසාදීම, එම භාවිතා කරනන්නන් පුහුණු කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාම. එම දත්ත ගොනු මගින් අවශ්‍ය වාර්තා කඩිනමින් ලබා දීම.
 • වෙබ් අඩවි නිර්මාණය හා එම වෙබ් සේවාවන්  සැපයීම සඳහා පද්ධති නිර්මාණය.
 • ගිණුම්කරණ කටයුතු සඳහා පද්ධති ක්‍රමලේඛණය.
 • පළාත් සභාවේ රජයේ සේවක තොරතුරු අන්තර්ගත මානව සම්පත් කළමණාකරණ පද්ධති සැකසීම.
 • දත්ත ගොනු සැකසීම හා පවත්වාගෙන යාම.
 • පද්ධති පරිශීලකයන්ට ආධාරවන පරිදි ක්‍රමෝපායයන් සැකසීම.
 • ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තික්‍රියාත්මක කිරීම හා එම ව්‍යාපෘති පරිපාලනය.දකුණු පළාත් සභා ආයතන හා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනය අතර සම්බන්ධීකරණ කටයුතු ඉටුකිරීම.
 • පරිගණක උපාංග සම්බන්ධව සේවා සැපයීම හා දෝශ නිවාරණය කිරීම.
 • ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය යටතේ ආයතනයේ සෑම අංශයකටම ලබා දී ඇති පරිගණක ජාලයේ පද්ධති කළමණාකරණ කටයුතු කිරීම.
 • කාර්යාලයීය වෛරස් ආරක්ෂණ මෘදුකාංග යාවත්කාලීන කිරීම.
 • කෙටි පණිවිඩ සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • "ජනපතිට කියන්න" වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • "ඉ-පුරනැගුම" වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 

එන්.එච්.චරිතා ගයානි මිය 

පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදිකා 

දු.ක. +94-91-3094829