ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව - චක්‍රලේඛ

2019 වර්ෂය

2018 වර්ෂය

2017 වර්ෂය

2016 වර්ෂය

2015 වර්ෂය 

2014 වර්ෂය

2013 වර්ෂය