ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

සංවර්ධන අංශය

සංවර්ධන අංශයේ ප්‍රධාන සේවාවන්

 • ගරු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමාගේ මන්ත්‍රී ප්‍රතිපාදන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන විශේෂ ව්‍යාපෘති , තුලිත සංවර්ධන වැඩසටහන , සහ පසුබට කලාප සංවර්ධන වැඩසටහන් වල සම්බන්ධීකරණය , ක්‍රියාත්මක කිරීම , මෙහෙය වීම හා ඇගයීම.
 • දකුණු පළාතේ විශේෂ ආධාර මත ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධව ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය හරහා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම.
 • දකුණු පළාත් ජල සම්පාදන කමිටු රැස්වීමේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.
 • ලබුදූව අමාත්‍යාංශ ගොඩනැඟිලි සංකීර්ණයේ ඉඳි කිරීම් කටයුතු හා අනෙකුත් සංවර්ධන කටයුතු.
 • දකුණු පළාතට සම්බන්ධ රාජ්‍ය උත්සව හා වෙනත් උත්සව සංවිධානය කිරීම හා එහි කාර්යයන්
 • පළාත් සභා ප‍්‍රශ්න පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රශ්න මහජන පෙත්සම් කාර්කසභාවේ ප‍්‍රශ්න පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක කාරක සභාව දකුණු පළාතෙන් යොමු කරන ලද ප‍්‍රශ්ණවලට අදාල ආයතන හා සම්බන්ධීකරණය කරමින් තොරතුරු ලබාදීමේ කාර්යයන්.
 • ආරාධිත නාම ලේඛනය වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කිරීම පළාත් සභාවෙන් මුද්‍ර‍්‍රණය කරනු ලබන දින පොත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සකස් කරදීම.
 • පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ වල සාමාන්‍ය ප‍්‍රගතිය, වැදගත් සිදුවිම් පිළිබඳ වාර්තා ගෙන්වා සකස් කර ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය වෙත මාසිකව යැවීමේ කටයුතු.
 • පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප‍්‍රදාන, උපමාන පාදක ප‍්‍රදාන, මන්ත‍්‍රී ප‍්‍රතිපාදන යටතේ කරනු ලබන විවිධ සංවර්ධන ක‍්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව මුදල් කොමිෂන් සභාව විසින් එවනු ලබන තොරතුරු සඳහා අදාල සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා ඉඩම් පවරා ගැනීමේ කටයුතු පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණය.
 • අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ සමත් උසස් පෙළ හදාරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා ජනාධිපති අරමුදලින් ලබා දෙන ශිෂ්‍යත්ව ප‍්‍රදානයේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු.
 • මධ්‍යම රජයේ සහ දකුණු පළාත් සභාවේ කඩිනම් සංවර්ධන වැඩසටහන්සමායෝජනය හා සම්බන්ධීකරණය.
 • වාර්ෂික පළාත් සභා ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශය සකස් කිරිම හා ඒ සම්බන්ධ කටයුතු.
 • ආපදා කළමණාකරණය විෂය සම්බන්ධ කටයුතු වලදී හදිසි වන්දි ගෙවීම් කටයුතු කිරීම.
 • ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලැබෙන මහජන පෙත්සම් හා ලිපිවලට අදාල කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන වැඩසටහන් සම්බන්ධ සියළු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය
  • සිසුන් 50 ට අඩු පාසල් නගා සිටුවීමේ වැඩසටහන
  • ප්‍රාථමික පාසල් 5000 සහ ද්වියිතීක පාසල් 1000 වැඩසටහන
  • ලෝක බැංකු ආධාර ලබන අධ්‍යාපන සංවර්ධන වැඩසටහන‍ (ESDFP)
 •   සංවර්ධන සැලැස්මට අදාල නොවන දකුණු පළාතේ හෝ මධ්‍යම රජයට අයත් විවිධ අමාත්‍යාංශ,ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය,දෙපාර්තමේන්තු,ආයතන සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන ලිපි පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු
 •  ළමා හා කාන්තා කටයුතු වලට අදාල කටයුතු

 

 

කේ.එච්.ඒ.එස් ද සිල්වා මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්)

+94-91-2243296