ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව

ලිපි ලැයිස්තුව

 
 
කාර්ය පරිපාටිය
 
 • වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශය පිළියෙල කිරිම.
 • විසර්ජන ප්‍රඥප්තිය පිළියෙල කිරීම.
 • පරිපූරක ඇස්තමේන්තු පිළිබඳ කටයුතු.
 • අයවැය කළමණාකරනය පා පාලනය.
 • ප්‍රතිපාදන මාරු කිරීම.
 • සේවක සංඛ්‍යා තොරතුරු තබා ගැනීම හා පාලනය.
 • අයවැය දත්ත රැස් කිරීම හා විශ්ලේෂණය.
 • ඇස්තමේන්තු ලබා ගැනීම හා පරීක්ෂාව.
 • අයවැය හා සැලසුම් කමිටු.
 • පුනරාවර්තන හා ප්‍රාග්ධන වියදම් තීරණය කිරීම හා ප්‍රතිපාදන සැලසීම.
 • අයවැය සාකච්ඡා.
 • වොරන්ට් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම.
 • අතුරු සම්මත ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම.
 • ජාතික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රමුඛතා හා සැලසුම් තොරතුරු තබා ගැනීම.
 • පළාත් සභා සැලසුම්, අරමුණු, ඉලක්ක හා කාර්යසාධන ලබා ගැනීම හා පවත් වා ගැනීම.
 • අතිරික්ත වියදම් හා අත්තිකාරම් ගිණුම්වල සීමා ඉක්මවීම්ද අවම සීමාවලට ලඟා නොවීම් පිළිබඳ කටයුතු.
 • අයවැය සීමා ඉක්මවීම් හා සීමා වලට ලඟා නොවීම සඳහා අනාවැයි ලබා ගැනීම.
 • අත්තිකාරම් ගිණුම්වල සීමා සංශෝධන.
 • ආදායම් ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම.
 • ආදායම් ඇස්තමේන්තු ප්‍රතිශෝධනය.
 • ආදායම් ප්‍රගති කටයුතු.
 • ආදායම් වාර්තා පිළි‍යෙල කිරීම.
 • ආදායම් දත්ත තාබ ගැනීම හා විශලේෂණය.
 • ආදායම් එකතු කිරීම.
 • ආදායම් ගිණුම් පිළියෙල කිරීම.
 • හිඟ ආදායම් ගිණුම්.

 

ධම්මිකා රණසිංහ  මහත්මිය

අධ්‍යක්ෂ (අයවැය)

+94-91-2246902