ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

පාලන අංශය

පාලන අංශයේ රාජකාරි හා කාර්යභාරය

  • දකුණු පළාත් සභාවට අයත් වාහනවල සියලු වාහන කටයුතු
  • දකුණු පළාත් සභාවට අයත් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු
  • දකුණු පළාත් සභාවට අයත් නිල නිවාස වලට අදාල සියලු කටයුතු හා නිල   නිවාස කුළී අයකිරීම්, කාර්යාල දුරකථන බිල්පත්,මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ  දුරකතන බිල්පත් නිරවුල් කිරීම.
  • ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, ලබුදූව ප්‍රධාන ලේකම් නිල නිවාසය, වක්වැල්ල  පුහුණු  මධ්‍යස්ථානය ආදියෙහි අලුත්වැඩියා කටයුතු
  • ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ සියලු නිලධාරින්ගේ වැටුප් වර්ධක, වැටුප්  විශමතා ඉවත් කිරීමට අදාල වැටුප් පරිවර්තන කටයුතු,පෞද්ගලික ලිපි ගොනු වල කටයුතු හා මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ කාර්යය සාධන වාර්ථා සම්බන්ධ කටයුතු
  • නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා), නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (සැලසුම්) හා පළාත් අදායම් දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතනයන්හි සියලු ආයතන කටයුතු
  • දකුණු පළාත් සභාවට අයත් සියලු නිලධාරීන්ගේ අතිකාල අනුමත කිරීම්
  •  දකුණු පළාත් සභාවට අයත් සියලු නිලධාරීන්ගේ ස්ථානමාරු කටයුතු

 

 
ආර්.යූ.අයි. දිසානායක මිය
සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)
දුක. - +94912246297