ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ගිණුම් අංශය

ගිණුම් අංශයේ කාර්යභාරයන්
 •       ප‍්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ සියළුම ලැබිම් හා ගෙවිම් කටයුතු
 •       ප‍්‍රධාන ලේකම් වැය ශිර්ෂයට අදාල සියළුම ගිණුම් කටයුතු 
 •       ප‍්‍රධාන ලේකම් වැය ශිර්ෂය සඳහා වාර්ෂික ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරිම.
 •       වාර්ෂික විසර්ජන ගිණුම පිළියෙල කිරිම.
 •       බැංකු ගිණුම් කටයුතු සහ බැංකු සැසදුම් පිළියෙල කිරිම.
 •       ප‍්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල වෙත අක්මුදල් හා ප‍්‍රතිපාදන නිකුත් කිරිම.
 •       ප‍්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල ඒකාබද්ධ ගිණුම් පිළියෙල කිරිම හා ගිණුම් සැසදිම.
 •       රජයේ නිලධාරින් ගේ අත්තිකාරම් බී ගිණුම පවත්වාගෙන යාම.
 •       වක්වැල්ල පුහුණු ආයතනයේ වානිජ අත්තිකාරම් ගිණුම පවත්වාගෙන යාම.
 •       පොදු තැන්පත් ගිණුම් කටයුතු
 •       විගණන විමසුම් රාජකාරි හා දකුණු පළාත් අරමුදල් පිළිබඳ ගිණුම් කාරක සභා පිළිතුරු සැපයිම.
 •       පළාත් අමාත්‍යංශ හා දෙපාර්තමේන්තු වෙත සාමුහික ප‍්‍රතිපාදන නිකුත් කිරිම.
 •       පළාත් සභාවේ සියළුම ආයතන සඳහාඅවශ්‍ය උප පත‍්‍රිකා හා මුදුිත ආකෘති පත‍්‍ර නිකුත් කිරීම.
 •       සියළුම ප‍්‍රසම්පාදන කටයුතු
 •       ප‍්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ ගබඩා පාලන කටයුතු
 •       යන්ත‍්‍ර සුත‍්‍ර හා උපකරණ නඩත්තු කටයුතු
 •       දකුණු පළාත් සංවර්ධන සැලැස්මට අදාල රාජකාරි (මන්ත‍්‍රි ප‍්‍රතිපාදන / විශේෂ ව්‍යාපෘති / තුලිත සංවර්ධන / පසුබට කලාප ව්‍යාපෘති)
 •       ප‍්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ සැපයුම් කටයුතු
 •       ප‍්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය හා ප‍්‍රාදේශ්‍රීය ලේකම් කාර්යාල වලට අදාල සෙසු මුල්‍ය කළමනාකරණ කටයුතු

 

 

වසන්ත රණවක මහතා

ගණකාධිකාරී (සැපයුම්)