ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

අප අමතන්න

 

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය-දකුණු පළාත, එස්.එච්.දහනායක මාවත, ගාල්ල.

දු.ක: 091-2234052, 091-2226118,091-4119011

ෆැක්ස්: 091-2246299

ඊමේල්: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.