ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

සංවිධාන පසුබිම

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය (සංවිධාන පසුබිම)
 
සංචාරකයන්ගේ සිත්ගත් සුන්දර මුහුදු වෙරලින්ද ලෝක උරුමයන් වශයෙන් සැලකෙන නිවර්ථන වැසි වනාන්තරයක් වූ සිංහරාජ අඩවියෙන්ද යටත් විජිත වාදයේ නෂ්ඨාවශේෂයක් ලෙස ඉතිරි වී ඇති කොටුපවුරු වලින්ද පෙරදිග හා අපරදිග එක් කරන මුහුදු මාර්ගයේ වැදගත් තොටුපලක් වූ ගාලු වරායෙන්ද සමන්විත වූ, එමෙන්ම දිගු ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන දකුණු පළාතේ අගනගරය වන ගාල්ල නගරයේ දකුණු පළාත් සභා ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය ස්ථානගත වී ඇත.
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් දකුණු පළාත් සභාව වෙත පැවරී ඇති බලතල අනුව අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු හා අධිකාරී ආයතන මගින් ඉටුකරන කාර්යයන් නිසිපරිදි ඉටුවන බව අධීක්ෂණය කිරීම, එම ආයතන විසින් දියත් කරනු ලබන කාර්යයන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම, මූල්‍ය හා භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය සහ මානව සම්පත් කලමණාකරණය කිරීම, පුහුණු කිරීම මෙහෙවර කරගත් දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය දකුණු පළාත් සභාවේ ආයතන පරිපාලනයේ කේන්දුස්ථානය වේ.
මෙම පරිපාලන කේන්ද්‍රස්ථානයේ සෘජු අධීක්ෂක ලෙස කටයුතු කිරීමේ බලතල හා වගකීම් ප්‍රධාන ලේකම් වෙත පැවරී ඇත. 1982 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනතේ 31 වන වගන්තිය අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ එකඟත්වය ලබාගෙන ප්‍රධාන ලේකම්වරයා පත්කරනු ලැබේ. ඒ අනුව මෙම නිළධාරියා විසින් පහත සඳහන් අංශවල සෘජු අධීක්ෂකයා වශයෙන් කටයුතු කරනු ලැබේ.