ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ආයතනයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • පළාතේ පූර්ණ පරිපාලන කටයුතු.
 • සැලසුම්කරණය හා වැඩසටහන් සමායෝජනය සඳහා වූ ආයතනික ක්‍රියා මාර්ග සැකසීම
 • පළාත් සංවර්ධන උපාය මාර්ග, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන සැලැස්ම සැලසුම්කරණය හා වැඩ සමායෝජන සැකසුම් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය වන තීරණ ගැනීම සඳහා මග පෙන්වීම.
 • විමධ්‍යගත සැලසුම්කරණය, අයවැය හා වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය සඳහා මාර්ගෝපදේශකත්වය සැපයීම.
 • ආදායම් හා රජයේ අනෙකුත් ගාස්තු අයකිරීම්, රැස්කිරීම්, කේන්ද්‍රගත පාලනය හා අධීක්ෂණය.
 • පළාත් අරමුදල සම්බන්ධව පළාත් සභාවට වගකීමේ අරමුණ ඇතිව මූල්‍ය හා ගිණුම් ක්‍රම ඇතිකිරීම හා ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම, අරමුදල් ලබා ගැනීම, භාරය, ආරක්ෂාව, සමායෝජනය, අපහරණය හා ගිණුම් තැබීම පිළිබඳව යෙදීමට අදාල මුදල් පරිපාලනය.
 • මූල්‍ය කළමණාකරණය හා පූර්වානුමානයන් නියම කිරීම, මූල්‍ය පරිපාලනය සම්බන්ධව උපදෙස් නිකුත්කිරීම, අධීක්ෂණය හා කේන්ද්‍රගත ගිණුම් පැවැත්වීම හා අභ්‍යන්තර විගණන කටයුතු හා හදීසි පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම.
 • පළාත් සභාවේ විවිධ මට්ටමේ නිළධාරීන් පුහුණු කිරීම, පාඨමාලා සංස්කරණ සම්මේලන සංවිධානය කිරීම තුලින් පරිපාලනය, මූල්‍ය කළමණාකාරීත්වය හා සංවර්ධන උපායමාර්ගයයන් සඳහා නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් හදුන්වාදීම හා වැඩිදියුණු කිරීම.
 • පළාතේ භාණ්ඩාගාරය පවත්වාගෙන යමින් අමාත්‍යාංශවලට හා දෙපාර්තමේන්තුවලට අක්මුදල් නිකුත් කිරීම පාලනය හා ගිණුම් තැබීමේ පරිපාටිය ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • පිරිස් කළමණාකරණය හා කේන්ද්‍රගත අධීක්ෂණය.
 • දකුණු පළාත් සීමාව තුල තිබෙන රජයේ ගොඩනැගිලි තැනීම, නඩත්තුව, අලුත්වැඩියා කටයුතු කිරීම හා අධීක්ෂණ හා උපදේශණ සේවාවන්