ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ප්‍රධාන ලේකම්

 

 

ආර්.සී.ද සොයිසා මහතා

ප්‍රධාන ලේකම්,දකුණු පළාත 

දු.ක: +94-91-2232343

ෆැක්ස්: +94-91-2246298 / +94-91-2246299

ඊමේල්: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.