ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව සහ පුහුණු

Foreign scholarship

අපගේ දැක්ම

වර්ෂ 2025 වන විට යහපාලනය  සහ උපායමාර්ගික කළමනාකරණ ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරීම තුලින් දකුණු පළාත ශ්‍රී  ලංකාවේ සෞභාග්‍යමත් පළාත බවට පත්කිරීම.

අපගේ මෙහෙවර

දකුණු පළාත තුල පවතින මානව, මූල්‍ය හා භෞතික සම්පත් කළමණාකරණ සංකල්පයන් මත කාර්යක්ෂමව සහ සඵලදායීව ‍මෙ‍හෙයවීම තුලින් පළාත තුල ආර්ථික සහ සමාජයීය සංවර්ධනය ඉහල තලයකට ‍ගෙන ඒම සහ ජාතික ආර්ථිකයට ඉහල දායකත්වයක් ලබා දීම.