ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

මුල් පිටුව

මුල් පිටුව

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය

පළාතේ විධායකය හා ව්‍යවස්ථාදායකය විසින් ගනු ලබන තීරණ හා තීන්දු සම්බන්ධව සියඑම අමාත්‍යාංශවලට දැන්වීම හා සම්බන්ධීකරණය හා අධීක්ෂණය කිරීමේ කාර්යය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැවරී ඇත. ඊට අමතරව පළාත් සභා මට්ටමින් බාහිරව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, මහා භාණ්ඩාගාරය, මුදල් කොමිෂන් සභාව, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය හා රේඛීය අමාත්‍යාංශ වලින් පළාත් සභා වෙත ලබාදෙනු ලබන උපදෙස් හා කාර්යයන් සම්බන්ධීකරණය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය හරහා සිදුවේ.

 

  • ජාතික ළුලදායීතා සම්මාන - 2015: අමාත්‍යාංශ සහ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාල අංශයෙන් දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය දෙවන ස්ථානය ලබා ගෙන ඇත.
  • කාර්යක්ෂම හා කාර්ය සඵල බවින් යුතුව ඵලදායී ලෙස සියඑම සේවාවන් සැපයීමටත් දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ සියඑම සේවා ක්‍රියාවලීන් අධීක්ෂණය කරමින් මැනීම කරමින් නිරන්තර වැඩි දියුණු කිරීමත්, නෛතික සහ ව්‍යවස්ථාමය අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමත්, පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය සමාජයීය වගකීමකින් යුතුව කළමණාකරණය කිරීමත් වෙනුවෙන් දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය ISO 9001:2008 තත්ත්ව සහතිකය දිනාගත් වගයි.

අපගේ දැක්ම

භාවිත‍යෙන් අර්ථවත් ‍කෙ‍රෙන යහපාලනය තුලින් සෞභාග්‍යමත් දකුණු පළාතක්.

අපගේ මෙහෙවර

දකුණු පළාත තුල පවතින මානව, මූල්‍ය හා භෞතික සම්පත් කළමණාකරණ සංකල්පයන් මත කාර්යක්ෂමව සහ සඵලදායීව ‍මෙ‍හෙයවීම තුලින් පළාත තුල ආර්ථික සහ සමාජයීය සංවර්ධනය ඉහල තලයකට ‍ගෙන ඒම සහ ජාතික ආර්ථිකයට ඉහල දායකත්වයක් ලබා දීම.